ถนน/สายทาง 11   เรื่อง
สาธารณสุข/สุขอนามัย 0   เรื่อง
เกี่ยวกับน้ำ 1   เรื่อง
ไฟฟ้าส่องสว่าง 0   เรื่อง
สถานะเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประเด็นเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั้งหมด 12 เรื่อง

ข้อมูลเปรียบเทียบประเด็นการร้องเรียน

สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายการ ข้อมูลปี พ.ศ.2566 ข้อมูลปี พ.ศ.2567
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เรื่องเกี่ยวกับน้ำ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เรื่องเกี่ยวกับถนน 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เรื่องเกี่ยวกับความสะอาด สุขอนามัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เรื่อง อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0